Le Papillon (KVK.nr.: 12047809, Molenstraat 25, 5768 EB Meijel), hierna aan te duiden als Le Papillon, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Le Papillon  (hierna aan te duiden als: ‘wij’) vindt de bescherming van persoonsgegevens van groot belang. Wij verwerken jouw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
Met deze privacyverklaring informeren wij jou over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Wij verwerken persoonsgegevens over jou omdat jij gegevens zelf aan ons verstrekt hebt bij het aangaan van een overeenkomst met ons, maar ook wanneer je gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over jouw interesses en voorkeuren.

Aan ons verstrekte gegevens
Als je met Le Papillon een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende persoonsgegevens van jou nodig.

naam en adres (NAW-Gegevens);
contactgegevens (zoals een (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres);
geslacht;
bedrijfsgegevens;
financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen)

Gegevens over jouw gebruik van onze diensten
Als je gebruikt maakt van de diensten van Le Papillon of anderszins contact met ons hebt (bijv. websitebezoek of aanmelden nieuwsbrief), verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het exacte gebruik dat jij ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:


Gegevens die betrekking hebben op jouw apparatuur, zoals een IP-adres of een ander nummer;
surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties of cookies;
Openbare data verkregen van het internet en sociale profielen;
Indien je e-mails van ons ontvangt, registreren wij de interacties (open- en klikgedrag);
Het uitgangspunt daarbij is dat Le Papillon niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk is voor de hieronder beschreven doeleinden.

Rechtsgronden van de verwerkingen
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:


Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou
Wettelijke verplichting
Gerechtvaardigde (marketing-)belangen van Le Papillon   
Toestemming van de gebruiker

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, fraudepreventie, onderzoek en analyse naar eigen diensten, juridische zaken.
In het geval van gerechtvaardigd belang maken we een afweging of dit belang groter is dan jouw privacybelang.
Indien je bezwaar wilt maken op de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, dan kun je contact opnemen met: Tel: 077-3543158


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij gebruiken je persoonsgegevens om de services te kunnen leveren waar je om vraagt. Je persoonsgegevens worden door Le Papillon verwerkt voor de volgende doeleinden:


Het opbouwen en onderhouden van klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke en (samenwerking)partners, onder meer voor commerciële doeleinden.
Voor het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst(en) betreft de dienstverlening, waaronder het verwerken van financiële administraties.
Het bieden van klantenservice, inclusief de service rondom het kopen van diensten en het afhandelen van verzoeken of (support)vragen.
Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie met tot ons netwerk behorende samenwerkingspartners (o.a. webbouwers en reclamebureaus) om proactief contact op te nemen met klanten in het kader van servicevragen en het verbeteren van de prestaties van de dienstverlening.
Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering en diensten te verbeteren.
Om te kunnen communiceren via verschillende kanalen (telefoon, e-mail, social media, website, post) vanuit zowel service- als marketingoogpunt.
Jou benaderen met wijzigingen van de dienstverlening of andere (commerciële) informatie.
Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen.
Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande diensten.
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten.
Het analyseren van cookies op onze websites. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming.

 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Le Papillon  bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

  Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Contactformulier  

Max. 2 jaar

Aanvraag via E-mail   

Max. 2 jaar

Overige formulieren 

Max. 2 jaar

Nieuwsbriefinschrijving  

Tot op moment van uitschrijving

Klant gegevens   

Max 7 jaar

 • Delen van persoonsgegevens met derden
  Le Papillon verstrekt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

  Le Papillon gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners).
  Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met Le Papillon .

  Privacy beleid andere websites.
  Le Papillon  kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties.
  Hierbij wordt aangeraden het privacy beleid van de desbetreffende website te lezen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Le Papillon gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Le Papillon gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Ze worden gebruikt om de website beter te laten functioneren, het gebruik van de website gemakkelijker te maken en om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website.
 • Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Le Papillon   en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt je verzoek sturen naar:

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Le Papillon   wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Identificatie
Bij het indienen van het verzoek kunnen we je om een kopie van je identiteitsbewijs vragen, zodat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door jou is ingediend en we je persoonsgegevens niet aan de verkeerde partij verstrekken of onterecht wijzigingen aanbrengen in jouw gegevens.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Le Papillon neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. We hebben onder andere de volgende maatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen:


Hardware is uitgerust met actuele beveiligingssoftware en de laatste updates.
Toegang tot persoonsgegevens is encrypted.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op: Tel: 077-3543158

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
Le Papillon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op de inhoud verkregen van andere websites.

Je bent zelf verantwoordelijkheid voor de keuze van het gebruik van deze websites.

Contactgegevens
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring kun je contact opnemen met:


Le Papillon   
Molenstraat 25
5768 EB Meijel
Tel: 077-3543158

Wijzigingen in het privacy beleid
De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Wil je deze inzien neem dan contact met ons op. Het huidige privacy beleid is bijgewerkt op 01-03-2019.